1st slide

Result

Point distribution: [Overall points] + [Leg points]

OVERALL

Pos. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Yasushi AOYAMA 25+7+7 39
2 Mitsuyoshi KUROIWA 18+6+6 30
3 Michael YOUNG 15+5+5 25
4 Mitsuhiro AOKI 12+4+3 19
5 Koichi NOGARIYA 10+3+4 17

2WD

Pos. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total

PRODUCTION

Pos. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Yasushi AOYAMA 25+7+7 39
2 Mitsuyoshi KUROIWA 18+6+6 30
3 Mitsuhiro AOKI 15+5+4 24
4 Koichi NOGARIYA 12+4+5 21

Point distribution: [Overall points] + [Leg points]

OVERALL

Pos. Co-driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Noriko TAKESHITA 25+7+7 39
2 Takumi TAKAHASHI 18+6+6 30
3 Malcolm READ 15+5+5 25
4 Shigeru IKEDA 12+4+3 19
5 Masakazu ARAI 10+3+4 17

2WD

Pos. Co-driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total

PRODUCTION

Pos. Co-driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total
1 Noriko TAKESHITA 25+7+7 39
2 Takumi TAKAHASHI 18+6+6 30
3 Shigeru IKEDA 15+5+4 24
4 Masakazu ARAI 12+4+5 21

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Leg3 Total
1 Yasushi AOYAMA/Noriko TAKESHITA RC2 16:34.5 25:31.8 23:40.4 1:05:46.7
2 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 16:10.4 25:38.2 24.28.6 1:06:17.2
3 Michael YOUNG/Malcolm READ RC2 16:43.3 25:58.7 24:33.5 1:07:15.5
4 Mitsuhiro AOKI/Shigeru IKEDA RC2 17:59.4 27:21.5 25:59.3 1:11:20.2
5 Koichi NOGARIYA/Masakazu ARAI RC2 18:08.9 27:57.2 25:56.0 1:12:02.1

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Leg3 Total

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Leg3 Total
1 Yasushi AOYAMA/Noriko TAKESHITA RC2 16:34.5 25:31.8 23:40.4 1:05:46.7
2 Mitsuyoshi KUROIWA/Takumi TAKAHASHI RC2 16:10.4 25:38.2 24.28.6 1:06:17.2
3 Mitsuhiro AOKI/Shigeru IKEDA RC2 17:59.4 27:21.5 25:59.3 1:11:20.2
4 Koichi NOGARIYA/Masakazu ARAI RC2 18:08.9 27:57.2 25:56.0 1:12:02.1

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

OVERALL

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

2WD

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total

PRODUCTION

Pos. Driver/Co-driver Class Leg1 Leg2 Total